Đào Tạo Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng Cho Vicem Hải Phòng

5998
Ngày 23 tháng 09 năm 2017 tại Hải Phòng, Công Ty TNHH Xi Măng Vicem Hải Phòng tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào Tạo Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng
cho các Anh Chị khối Kinh Doanh của Công ty
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :