0912232334

Mẫu hợp đồng thuê, cho thuê bất động sản

3.8. Điều 8: Cam kết của các bên • Cam kết của bên A - Bên A cam kết về tình trạng sở hữu của bất...

Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ

Điều 2: Nội dung công nghệ được chuyển giao Trong điều khoản này cần nêu rõ tên công nghệ được chuyển giao; mô tả...

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chưa niêm yết

1.      MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CHƯA NIÊM YẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Mẫu đơn mua cổ phần đối với cá nhân

2. Nội dung đăng ký mua cổ phần:   - Số lượng cổ phần đăng ký mua, loại cổ phần, giá trị, tỷ lệ sở hữu...

Mẫu báo cáo về chào bán cổ phấn riêng lẻ

9. Đăng ký mua cổ phần (Thời hạn, số lượng, phương thức thanh toán, chuyển giao cổ phần, quyền lợi người mua cổ phần,...

Mẫu đơn mua cổ phần đối với tổ chức

6. Cam kết: c) Không sử dụng vốn ủy thác, vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn;...

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Bên mua cổ phần cam kết: Chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần; đủ điều...

Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất vả tài...

Điều 2. Việc giao và đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 1. Bên A...

Mẫu hợp đồng trao đôi nhà ở

Điều 1. Giao nhận nhà và các giấy tờ về nhà 1. Bên A giao cho Bên B ngôi nhà thuộc sở hữu của mình...

Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản

ĐIỀU 2 PHƯƠNG THỨC TRAO ĐỔI TÀI SẢN Tài sản được trao đổi theo phương thức do các bên thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận...