Soạn Thảo Văn Bản

Mầu hợp đồng thuê nhà ở công vụ

14-06-11

1.    MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 386

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở xã hội

14-06-11

1.    MẫU HợP ĐồNG THUÊ NHÀ ở XÃ HộI (Ban hành kèm Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng) 385

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở xã hội

14-06-11

IV. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê 1. Quyền của Bên cho thuê: a) Yêu cầu Bên thuê sử dụng nhà đúng mục đích và thực hiện đúng các quy định về quản lý sử dụng nhà ở; phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xử lý vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà ở; 383

Mẫu hợp đồng thuê, cho thuê bất động sản

14-06-11

3.8. Điều 8: Cam kết của các bên • Cam kết của bên A - Bên A cam kết về tình trạng sở hữu của bất động sản: Bất động sản nêu trong hợp đồng này là thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A, không phải do bên A đứng tên thay người khác. 382

Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ

09-06-11

Điều 2: Nội dung công nghệ được chuyển giao Trong điều khoản này cần nêu rõ tên công nghệ được chuyển giao; mô tả chi tiết những đặc điểm, nội dung, mức độ an toàn, vệ sinh lao động của công nghệ được chuyển giao. 381

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chưa niêm yết

09-06-11

1.      MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CHƯA NIÊM YẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 380

Mẫu đơn mua cổ phần đối với cá nhân

09-06-11

2. Nội dung đăng ký mua cổ phần:   - Số lượng cổ phần đăng ký mua, loại cổ phần, giá trị, tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ - Thời gian nộp tiền: 379

Mẫu báo cáo về chào bán cổ phấn riêng lẻ

06-06-11

9. Đăng ký mua cổ phần (Thời hạn, số lượng, phương thức thanh toán, chuyển giao cổ phần, quyền lợi người mua cổ phần, số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu, thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phần trong trường hợp số lượng cổ phần đăng ký mua không đạt mức tối thiểu) 378

Mẫu đơn mua cổ phần đối với tổ chức

06-06-11

6. Cam kết: c) Không sử dụng vốn ủy thác, vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của khoản tiền đã góp thành lập ngân hàng; 377

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

06-06-11

Bên mua cổ phần cam kết: Chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần; đủ điều kiện mua cổ phần có giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định của Pháp luật và của VIB; chấp nhận thực trạng tài chính và Điều lệ của VIB. 376

Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất vả tài sản gắn liền với đất

03-06-11

Điều 2. Việc giao và đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào...

Mẫu hợp đồng trao đôi nhà ở

02-06-11

Điều 1. Giao nhận nhà và các giấy tờ về nhà 1. Bên A giao cho Bên B ngôi nhà thuộc sở hữu của mình đúng như thực trạng và bản chính “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” vào ngày....tháng ..năm .. 374