Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất vả tài sản gắn liền với đất

Lịch khai giảng

Tại thành phố hồ chí minh

Hãy để chúng tôi tư vấn lớp học và các quyền lợi phù hợp nhất cho bạn, hãy gọi :

0916 72 0000 (Vân Anh)

0912 23 23 34 (Minh Mỹ) 

LỊCH KHAI GIẢNG:

– Kỹ năng giao tiếp thuyết trình thuyết phục
   Ngày 8, 9 / 05 /2021

– Kỹ năng giao tiếp –  bán hàng và CSKH từ tâm
   Ngày 15, 16 / 05 /2021

Học phí ưu đãi: giảm 10% khi học viên đăng ký trước 10 ngày hoặc nhóm 3 người

 

Tại Hà nội

Hãy để chúng tôi tư vấn lớp học và các quyền lợi phù hợp nhất cho bạn, hãy gọi :

0912 23 23 34 (Minh Mỹ) 

LỊCH KHAI GIẢNG:

– Kỹ năng giao tiếp thuyết trình thuyết phục
   Ngày 15, 16 / 05 /2021

– Kỹ năng giao tiếp –  bán hàng và CSKH từ tâm
   Ngày 8, 9 / 05 /2021

Học phí ưu đãi: giảm 10% khi học viên đăng ký trước 10 ngày hoặc nhóm 3 người

 

Điều 2. Việc giao và đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm ……..

1. Mẫu HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT
ngày 13-06-2006 của Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Chúng tôi gồm có:
Bên tặng cho (sau đây gọi là bên A) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bên được tặng cho (sau đây gọi là bên B) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thỏa thuận sau đây:
Điều 1. Quyền sử dụng đất và tài  sản  gắn liền với đất tặng cho
1. Quyền sử dụng đất
Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo……………………………………………………………… ,
cụ thể như sau:
– Thửa đất số: ………………………………………………………………………………………………………………….
– Tờ bản đồ số:…………………………………………………………………………………………………………………
– Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………………………………………
– Diện tích:…………………………. m2 (bằng chữ: ……………………………………………………………………. )
– Hình thức sử dụng:
+ Sử dụng riêng: ……………………………………………………………………………………………………….. m2
+ Sử dụng chung: ……………………………………………………………………………………………………..  m2
– Mục đích sử dụng:………………………………………………………………………………………………………….
– Thời hạn sử dụng:…………………………………………………………………………………………………………..
– Nguồn gốc sử dụng:………………………………………………………………………………………………………..
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ……………………………………………………………………
2. Tài sản gắn liền với đất là :…………………………………………………………………………………………….
Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: ……………………………………………………………………………………
Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên là ………………………………………. đồng
(bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………….. đồng Việt Nam)

Điều 2. Việc giao và đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm ……..
2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Trách nhiệm nộp thuế, lệ phí
Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên……………………….. chịu trách nhiệm nộp.

Điều 4. Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Cam đoan của các bên
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;
b) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
Điều……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Điều…….Điều khoản cuối cùng
Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
BÊN A                                                            BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên)                                     (Ký và ghi rõ họ tên)

Download: Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại đây

 

Nha khoa chuyên trồng răng implant, niềng răng, bọc răng sứ, tẩy trắng răng quận 9 - quận 2 - đồng nai Nhận đặt tiệc,Hải Sản, Baba và tôm hùm