Mẫu hợp đồng trao đôi nhà ở

Lịch khai giảng

Tại thành phố hồ chí minh

Hãy để chúng tôi tư vấn lớp học và các quyền lợi phù hợp nhất cho bạn, hãy gọi :

0916 72 0000 (Vân Anh)

0912 23 23 34 (Minh Mỹ) 

LỊCH KHAI GIẢNG:

– Kỹ năng giao tiếp thuyết trình thuyết phục
   Ngày 28,29/ 11 /2020

– Kỹ năng giao tiếp –  bán hàng và CSKH từ tâm
   Ngày 12, 13/ 12 /2020

Học phí ưu đãi: giảm 10% khi học viên đăng ký trước 10 ngày hoặc nhóm 3 người

 

Tại Hà nội

Hãy để chúng tôi tư vấn lớp học và các quyền lợi phù hợp nhất cho bạn, hãy gọi :

0912 23 23 34 (Minh Mỹ) 

LỊCH KHAI GIẢNG:

– Kỹ năng giao tiếp thuyết trình thuyết phục
   Ngày 28, 29/ 11 /2020

– Kỹ năng giao tiếp –  bán hàng và CSKH từ tâm
   Ngày 12, 13/ 12 /2020

Học phí ưu đãi: giảm 10% khi học viên đăng ký trước 10 ngày hoặc nhóm 3 người

 

Điều 1. Giao nhận nhà và các giấy tờ về nhà
1. Bên A giao cho Bên B ngôi nhà thuộc sở hữu của mình đúng như thực trạng và bản chính “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” vào ngày….tháng ..năm ..

1.    MẫU HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI NHÀ ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI NHÀ Ở

(nhà số:……………..đường………………phường…………quận…….
và nhà số:………….đường……………….phường…………quận…….)
Hôm nay, ngày……..tháng…….năm………, tại……………………chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:
Bên A:
Ông (Bà)
Sinh ngày:…………………… tháng…………………….năm
Chứng minh nhân dân số:……………………………..do
cấp ngày……………………..tháng………………………năm
Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):
Sinh ngày:…………………… tháng…………………….năm
Chứng minh nhân dân số:……………………………..do
cấp ngày……………………..tháng………………………..năm
Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:……………..đường
phường……………………quận………………….thành phố……………………….
Ông………………………………………và Bà
là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở
đường
phường……………………quận………………….thành phố………………………..
theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số:
ngày…….tháng………năm……….. do………………………………………………     cấp
ngôi nhà có thực trạng như sau:
a. Nhà ở:
– Tổng diện tích sử dụng:……………………………………………………………    m¬2
– Diện tích xây dựng:…………………………………………………………………    m2
– Diện tích xây dựng của tầng trệt:…………………………………………….    m2
– Kết cấu nhà:
– Số tầng:
b. Đất ở:
– Thửa đất số:
– Tờ bản đồ số:
– Diện tích:………………………………………………………………………………..    m2
– Hình thức sử dụng riêng…………………………………………………………..    m2
c. Các thực trạng khác………………………………………………………………..
(phần diện tích nằm ngoài chủ quyền; diện tích vi phạm quy hoạch, trong đó diện tích trong lộ giới)
Giá trị do Bên A và Bên B thỏa thuận là……………………………………..    đ
(bằng chữ……………………………………………………………………………………..    )
Bên B:

Ông (Bà)
Sinh ngày:…………………… tháng…………………….năm
Chứng minh nhân dân số:……………………………..do
cấp ngày……………………..tháng………………………năm
Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):
Sinh ngày:…………………… tháng…………………….năm
Chứng minh nhân dân số:……………………………..do
cấp ngày……………………..tháng………………………..năm
Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:……………..đường
phường……………………quận…………………………….thành phố……………………….
Ông………………………………………và Bà
là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở ……………..đường
phường……………………quận………………….thành phố………………………..
theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số:
ngày…….tháng………năm……….. do………………………………………………     cấp
ngôi nhà có thực trạng như sau:
a. Nhà ở:
– Tổng diện tích sử dụng:……………………………………………………………    m¬2
– Diện tích xây dựng:…………………………………………………………………    m2
– Diện tích xây dựng của tầng trệt:…………………………………………….    m2
– Kết cấu nhà:
– Số tầng:
b. Đất ở:
– Thửa đất số:
– Tờ bản đồ số:
– Diện tích:………………………………………………………………………………..    m2
– Hình thức sử dụng riêng…………………………………………………………..    m2
c. Các thực trạng khác………………………………………………………………..
(phần diện tích nằm ngoài chủ quyền; diện tích vi phạm quy hoạch, trong đó diện tích trong lộ giới)
Giá trị do Bên A và Bên B thỏa thuận là……………………………………..    đ
(bằng chữ……………………………………………………………………………………..    )
Bằng hợp đồng này, Bên A và Bên B đồng ý trao đổi cho nhau hai ngôi nhà nêu trên với những thỏa thuận sau đây:
Điều 1. Giao nhận nhà và các giấy tờ về nhà
1. Bên A giao cho Bên B ngôi nhà thuộc sở hữu của mình đúng như thực trạng và bản chính “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” vào ngày….tháng ..năm ..
2. Bên B giao cho Bên A ngôi nhà thuộc sở hữu của mình đúng như thực trạng và bản chính “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” vào ngày… tháng… năm……
3. Trong thời hạn chưa giao nhà, hai bên có trách nhiệm bảo quản ngôi nhà của mình.
4. Bên ……….trả cho Bên ………..số tiền chênh lệch về giá trị là
(bằng chữ    )
Điều 2. Việc nộp thuế và lệ phí
Thuế và lệ phí liên quan đến việc trao đổi ngôi nhà gồm:
1. Thuế chuyển quyền sử dụng đất do:
– Bên A nộp:
– Bên B nộp:
2. Lệ phí trước bạ do:
– Bên A nộp:
– Bên B nộp:
3. Lệ phí công chứng do:
– Bên A nộp:
– Bên B nộp:
Điều 3. Các thỏa thuận khác
Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản trước khi đăng ký quyền sở hữu và phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị để  thực hiện .
Điều 4. Cam kết của các bên
Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết sau đây:
1. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này;
2. Ngôi nhà đem trao đổi thuộc sở hữu của mình:
– Không bị tranh chấp về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và quyền thừa kế;
– Không bị thế chấp, bảo lãnh, trao đổi, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn của doanh nghiệp hoặc thực hiện nghĩa vụ khác;
– Không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý theo pháp luật.
– Không còn bất kỳ giấy tờ nào về quyền sở hữu ngôi nhà nêu trên;
3. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở  nêu trên là bản chính;
4. Đã xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và thực trạng ngôi nhà nêu trên, kể cả các giấy tờ về quyền sở hữu nhà, đồng ý trao đổi và không có khiếu nại gì về việc công chứng hợp đồng này;
5 Chịu trách nhiệm làm thủ tục đăng ký trước bạ sang tên đối với hai ngôi nhà nêu trên tại
6. Kể từ ngày ký hợp đồng này, không bên nào được sử dụng bản chính “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở”  số…….. ngày… tháng… năm… do………… cấp cho Ông………………………………… và vợ là Bà …………………….và “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” số…………. ngày……. tháng…… năm…….. do……………………………. cấp cho Ông…………………. và vợ là Bà………………….. để thực hiện thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn doanh nghiệp hoặc các giao dịch khác với bất kỳ hình thức nào cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu;
7. Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).
Điều 5. Điều khoản cuối cùng
1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng hoặc chứng thực này, sau khi đã được nghe lời giải thích của người có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực dưới đây.
2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.
3. Hợp đồng này được lập thành 03 bản, mỗi bản gồm có…….trang, các bản đều giống nhau. Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản và 01 bản lưu tại ………………………
BÊN A                                                               BÊN B
(ký và ghi rõ họ và tên)                                    (ký và ghi rõ họ và tên)

    Download: Mẫu hợp đồng trao đổi nhà ở tại đây
Trồng răng implant Niềng răng Nha khoa chuyên trồng răng implant, niềng răng, bọc răng sứ, tẩy trắng răng quận 9 - thủ đức - thủ dầu một bình dương trồng răng sứ