Chương trình đào tạo cho Công Ty Tuynel Đô Lương Nghệ...

Ngày 30 tháng 09 năm 2017 tại Nghệ An, Công Ty Tuynel Đô Lương đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI...

Ngày 27 tháng 09 năm 2017 tại Hà Nội, Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108 tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào...

Đào Tạo “Nâng Cao Tinh Thần Và Trách Nhiệm Trong Công...

Ngày 25 tháng 09 năm 2017 tại Hà Nội, Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108 tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào...

Đào Tạo Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng Cho Vicem Hải...

Ngày 23 tháng 09 năm 2017 tại Hải Phòng, Công Ty TNHH Xi Măng Vicem Hải Phòng tiếp tục phối hợp với Trung Tâm...

Đào Tạo “Kỹ Năng Nhận Diện Tâm Lý khách hàng” Cho...

Ngày 22 tháng 09 năm 2017 tại Hải Phòng, Công Ty  TNHH MTV Xi Măng Vicem Hải Phòng tiếp tục phối hợp với Trung...

Đào Tạo “Kỹ Năng Xử Lý Từ Chối Trong Bán Hàng”...

Ngày 21 tháng 09 năm 2017 tại Hải Phòng, Công Ty TNHH MTV Xi Măng Vicem Hải Phòng tiếp tục phối hợp với Trung...

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Trong Bán Hàng cho Công...

Ngày 20 tháng 09 năm 2017 tại Hải Phòng, Công Ty TNHH MTV Xi Măng Vicem Hải Phòng đã phối hợp với Trung Tâm...

Đào Tạo Nâng Cao Tinh Thần Và Trách Nhiệm Trong Công...

Ngày 24 tháng 09 năm 2017 tại Hà Nội, Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108 tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào...

Đào Tạo Nâng Cao Tinh Thần và Trách Nhiệm cho Bệnh...

Ngày 14 tháng 09 năm 2017 tại Hà Nội, Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108 tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào...

Đào Tạo Nâng Cao Tinh Thần và Trách Nhiệm Trong Công...

Ngày 12 tháng 09 năm 2017 tại Hà Nội, Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108 tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào...