Quy trình lưu trữ hồ sơ


Các chính sách quản lý hồ sơ của DN bao gồm:
 • Thời gian lưu trữ của từng loại hồ sơ (kể từ khi lưu), ví dụ: 5 năm.
 • Việc quản lý các loại hồ sơ mật, tuyệt mật.
 • Người được phép tiếp cận các loại hồ sơ.
1. Xác định chính sách quản lý hồ sơ
Các chính sách quản lý hồ sơ của DN bao gồm:
 • Thời gian lưu trữ của từng loại hồ sơ (kể từ khi lưu), ví dụ: 5 năm.
 • Việc quản lý các loại hồ sơ mật, tuyệt mật.
 • Người được phép tiếp cận các loại hồ sơ.
2. Xây dựng quy trình
QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỒ SƠ CỦA DN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC NỘI DUNG SAU:
 • Xác định phương pháp lưu trữ hồ sơ.
 • Xác định phương pháp huỷ hồ sơ.
 • Phương pháp lập và cập nhật danh mục hồ sơ.
 • Phương pháp nhận dạng và phân loại hồ sơ.
 • Phương pháp sắp xếp và bảo quản hồ sơ
3. Huấn luyện
 • Phổ biến cho nhân viên về quy định và thủ tục quản lý hồ sơ của DN.
 • Giải thích và làm mẫu cho nhân viên.
 • Ký tên vào biên bản huấn luyện.
4. Tổ chức sắp xếp
4.1 Các công cụ phương tiện:
 • Chuẩn bị các tủ, kệ đựng hồ sơ.
 • Các loại bìa còng, bìa lá.
 • Giấy dán sticker, kéo, hồ dán.
 •  Đĩa CD và đầu ghi
4.2 Lên kế hoạch về thời gian
 • Thông thường việc tổ chức lại hệ thống hồ sơ mất từ ½ – 1 ngày.
 • Các DN có thể chọn phương pháp sắp xếp dần dần, nhưng cuối cùng vẫn phải tổ chức 1 buổi tổng vệ sinh.
 • Thông báo cho nhân viên để chuẩn bị sắp xếp công việc.
 • Thông báo cho phòng nhân sự để họ có chuẩn bị liên quan đến tài sản, điện…
4.3 Tổ chức thực hiện
 • Họp nhân viên thông báo lại thứ tự các công việc.
 • Giải thích các yêu cầu.
 • Làm mẫu cho nhân viên một lần.
 • Tiến hành ghi list hồ sơ giấy và hồ sơ máy tính.
 • Dán các sticker.
 • Sắp xếp lại hệ thống hồ sơ
5. Lập danh mục
 • Mỗi nhân viên nên có một danh mục riêng.
 • Trưởng phòng quản lý các hồ sơ của phòng, hồ sơ chung.
6. Theo dõi, cập nhật
 • Cập nhật các hồ sơ phát sinh vào danh sách.
 • Kiểm tra danh mục hồ sơ định kỳ của nhân viên.