Soạn Thảo Văn Bản

Mẫu hợp đồng kiểm nghiệm vật liệu xây dựng

20-05-11

Điều 3: Kết quả kiểm nghiệm nhận sau ngày .......... tháng.......... năm........... Bên A thanh toán ...... % kinh phí thí nghiệm cho bên B khi mang mẫu đến thí nghiệm và thanh toán .....% kinh phí còn lại khi nhận kết quả thí nghiệm bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. 345