Mầu hợp đồng thuê nhà ở công vụ

1.    MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…./HĐ-    ……., ngày …….. tháng ….. năm ……

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ
(Hợp đồng mẫu)

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ  Nghị định số……/2006/NĐ-CP ngày ……. tháng ……. năm  …… của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Quyết định số …….. ngày…….. của …………………. về việc bố trí nhà ở công vụ,
Chúng tôi gồm:
CƠ QUAN QUẢN LÝ CÔNG VỤ (sau đây gọi tắt là Bên A):

– Ông (bà):  ………………………… Chức vụ:
– Đại diện cho:
– Địa chỉ cơ quan:
– Điện thoại:…………………………. Fax:
– Tài khoản: …………………………..tại Ngân hàng:
CÁN BỘ CÔNG CHỨC SỬ DỤNG NHÀ CÔNG VỤ (sau đây gọi tắt là Bên B):
Ông (bà): …………………Chức vụ:
Số CMND:
Điện thoại:
Cơ quan công tác:
CƠ QUAN QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỬ DỤNG NHÀ CÔNG VỤ (sau đây gọi tắt là Bên C):
– Ông (bà):  ………………………… Chức vụ:
– Đại diện cho:
– Địa chỉ cơ quan:
– Điện thoại:…………………………. Fax:
– Tài khoản: …………………………..tại Ngân hàng:
Các bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê nhà ở công vụ dùng cho mục đích để ở và sinh hoạt với các nội dung sau:
I. Đặc điểm chính của nhà ở
1. Địa chỉ nhà ở:
2. Cấp (hạng) nhà ở:
3. Tổng diện tích sàn nhà ở là……….m2, trong đó diện tích chính là……m2, diện tích phụ là…………m2.
II. Giá cho thuê nhà ở công vụ và phương thức thanh toán
1. Giá cho thuê nhà ở .    .đồng/tháng.
(Bằng chữ:     ….)
Giá cho thuê này đó bao gồm các chi phí về bảo trì, quản lý vận hành nhà ở. Giá thuê sẽ được điều chỉnh khi Nhà nước có thay đổi về khung giá hoặc giá cho thuê nhà ở công vụ. Bên A có trách nhiệm thông báo giá mới cho Bên B và Bên C biết trước khi áp dụng ít nhất là 03 tháng.
2. Các chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại và các dịch vụ khác do Bên thuê thanh toán cho bên cung cấp dịch vụ theo hợp đồng cụ thể giữa Bên thuê với các đơn vị cung cấp này.
3. Phương thức thanh toán: Bên B trả trực tiếp cho Bên A bằng (tiền mặt, chuyển khoản hoặc hình thức khác) …………vào ngày …….. hàng tháng.
III. Thời điểm giao nhận nhà ở và thời hạn cho thuê nhà ở công vụ
1. Thời điểm giao nhận nhà ở là ngày………tháng…… năm ………..
2. Thời hạn cho thuê nhà ở công vụ là …………..năm  (………. tháng), kể từ  ngày ..………….đến ngày ………………..
Trước khi hết thời hạn hợp đồng, Bên B phải làm thủ tục xác nhận vẫn thuộc đối tượng được thuê nhà ở công vụ để ký tiếp hợp đồng.
IV. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
1. Quyền của Bên A:
a) Yêu cầu Bên B sử dụng nhà đúng mục đích và thực hiện đúng các quy định về quản lý sử dụng nhà ở; phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xử lý vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà ở;
b) Yêu cầu Bên B có trách nhiệm trong việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
c) Yêu cầu Bên B trả đủ tiền thuê nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng;
d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp Bên B sử dụng nhà ở sai mục đích hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của Bên B sau khi đó được Bên A thông báo bằng văn bản;
đ) Nhận lại nhà trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở xó hội quy định tại Mục VI của Hợp đồng này.
2. Nghĩa vụ của Bên A:
a) Giao nhà cho Bên B đúng ngày quy định tại khoản 1 Mục III của Hợp đồng này;
b) Phổ biến cho Bên B quy định về quản lý sử dụng nhà ở;
c) Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn phần sử dụng riêng của Bên B;
d) Bảo trì, quản lý vận hành nhà ở cho thuê theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà ở.
V. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
1. Quyền của Bên B:
a) Nhận nhà ở theo đúng ngày quy định tại khoản 1 Mục III của Hợp đồng này;
b) Đề nghị Bên A sửa chữa kịp thời những hư hỏng để bảo đảm an toàn;
c) Được tiếp tục thuê nếu vẫn thuộc đối tượng và có đủ điều kiện được bố trí nhà ở công vụ.
2. Nghĩa vụ của Bên B:
a) Sử dụng nhà đúng mục đích; giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm sửa chữa những hư hỏng, bồi thường thiệt hại do mình gây ra;
¬b) Trả đủ tiền nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng;
c) Chấp hành đầy đủ những quy định về quản lý sử dụng nhà ở;
d) Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại hoặc cho mượn;
đ) Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư trú;
e) Giao lại nhà cho Bên A trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng quy định tại Mục VII của Hợp đồng này.
VI. Quyền và nghĩa vụ của Bên C
1. Có trách nhiệm trả phần chênh lệch tiền thuê nhà mà Bên B phải trả theo quy định (nếu có) Bên A đúng thời hạn quy định tại khoản 3 Mục II của Hợp đồng này.
2. Trừ tiền lương để thanh toán tiền nhà trong trường hợp 03 tháng liên tục mà Bên B không thanh toán tiền thuê nhà.
3. Thông báo cho Bên A khi Bên B hết tiêu chuẩn được ở nhà công vụ, chuyển công tác hoặc nghỉ công tác.
VII. Chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở công vụ
Việc chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở công vụ được thực hiện trong các trường hợp sau:
1. Hợp đồng hết thời hạn;
2. Các trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 41 của Nghị định số …. /2006/NĐ-CP ngày ……tháng …..năm …..của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
VIII. Các quy định khác (nếu có)IX. Điều khoản thi hành
Các Bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đó ký. Trường hợp có tranh chấp hoặc vi phạm hợp đồng thì phải trình cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh xem xét xử lý. Nếu không thỏa mãn kết quả xử lý của cơ quan này thì đề nghị Tòa án xét xử.
Hợp đồng được lập thành 04 bản và có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ  01 bản và 01 bản lưu tại cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh. Hợp đồng có giá trị kể từ ngày các bên ký kết./.

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

SỬ DỤNG NHÀ Ở CÔNG VỤ

(Ký và ghi rõ họ tên)

CƠ QUAN QUẢN LÝ

NHÀ Ở CÔNG VỤ

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ của người ký)

 

 

CƠ QUAN QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

SỬ DỤNG NHÀ Ở CÔNG VỤ

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên,

chức vụ của người

      Download: Mẫu hợp đồng thuê nhà ở công vụ