Mẫu đơn mua cổ phần đối với tổ chức

6. Cam kết:

c) Không sử dụng vốn ủy thác, vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của khoản tiền đã góp thành lập ngân hàng;

1.  Mẫu đơn mua cổ phần đối với tổ chức

(Ban hành kèm theo Thông tư 09/2010/TT-NHNN về việc cấp Giấy phép thành lập và
hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày … tháng … năm

ĐƠN MUA CỔ PHẦN

 

Kính gửi: Ban trù bị thành lập Ngân hàng ……

1. Tổ chức đề nghị mua cổ phần:………………………………………………………………………………………..

– Tên tổ chức (tên đầy đủ và chính thức, ghi bằng chữ in hoa)…………………………………………………

– Số Quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh, do … cấp ngày … tháng … năm…

– Vốn điều lệ …………………………………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ trụ sở chính………………………………………………………………………………………………………..

– Số điện thoại: …………………………………. Số Fax: ……………………………………………………………….

2. Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………………………………………..

– Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………………..

– Ngày tháng năm sinh………………………………………………………………………………………………………

– Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức …………………………………………………………………………………….

– Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác, ngày cấp, nơi cấp

– Quốc tịch………………………………………………………………………………………………………………………

– Nơi ở hiện nay……………………………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú…………………………………………………………………………………..

3. Người được cử làm đại diện ủy quyền của tổ chức tại ngân hàng thương mại cổ phần:…………….

– Họ và tên ……………………………………………………………………………………………………………………..

– Ngày tháng năm sinh………………………………………………………………………………………………………

– Nơi công tác và chức vụ hiện tại ………………………………………………………………………………………

– Mối liên hệ với tổ chức (trong trường hợp không làm việc cho tổ chức đó)……………………………..

– Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác, ngày cấp, nơi cấp

– Quốc tịch ……………………………………………………………………………………………………………………..

– Nơi ở hiện nay……………………………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………….

4. Nội dung đăng ký mua cổ phần:……………………………………………………………………………………..

– Số lượng cổ phần đăng ký mua, loại cổ phần, giá trị, tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ

– Thời gian nộp tiền:………………………………………………………………………………………………………….

5. Tình hình góp vốn, mua cổ phần tại các tổ chức khác:……………………………………………………….

– Tên tổ chức tín dụng, doanh nghiệp mà tổ chức đang có vốn góp;

– Số vốn đã góp và tỷ lệ so với tổng vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đó;

6. Cam kết:

Sau khi nghiên cứu Điều lệ ngân hàng và các quy định của pháp luật có liên quan, chúng tôi đề nghị cam kết:

a) Mua đủ số cổ phần và góp đúng thời hạn đã đăng ký;

b) Thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Thông tư số … ngày … về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần;

c) Không sử dụng vốn ủy thác, vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của khoản tiền đã góp thành lập ngân hàng;

d) Tuân thủ các quy định tại Điều lệ ngân hàng, các quy định nội bộ của ngân hàng và các quy định của pháp luật có liên quan;

đ) Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những hồ sơ gửi kèm (nếu có).

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

  Download: Mẫu đơn mua cổ phần đối với tổ chức