Mẫu báo cáo về chào bán cổ phấn riêng lẻ

9. Đăng ký mua cổ phần (Thời hạn, số lượng, phương thức thanh toán, chuyển giao cổ phần, quyền lợi người mua cổ phần, số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu, thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phần trong trường hợp số lượng cổ phần đăng ký mua không đạt mức tối thiểu)

1.    MẫU BÁO CÁO Về CHÀO BÁN Cổ PHầN RIÊNG Lẻ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 01/2010/NĐ-CP
ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ)

BÁO CÁO VỀ CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

 

Kính gửi: ………… (Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
………….. (tên tổ chức chào bán) báo cáo về đợt chào bán cổ phần riêng lẻ như sau:

I. Giới thiệu về tổ chức chào bán
1. Giới thiệu chung (tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, vốn điều lệ thực có, ngành nghề hoạt động kinh doanh)
2. Kết quả hoạt động kinh doanh
3. Tình hình hoạt động tài chính
4. Kế hoạch hoạt động kinh doanh (tối thiểu 03 năm tiếp theo)
II. Thông tin về đợt chào bán cổ phần riêng lẻ
1. Loại cổ phần
2. Mệnh giá cổ phần
3. Số lượng cổ phần đang lưu hành
4. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán riêng lẻ
5. Giá chào bán dự kiến
6. Phương pháp tính giá
7. Phương thức phân phối
8. Thời hạn phân phối
9. Đăng ký mua cổ phần (Thời hạn, số lượng, phương thức thanh toán, chuyển giao cổ phần, quyền lợi người mua cổ phần, số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu, thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phần trong trường hợp số lượng cổ phần đăng ký mua không đạt mức tối thiểu)
10. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán
11. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài
12. Các thông tin liên quan đến việc hạn chế chứng nhận chuyển nhượng cổ phần chào bán riêng lẻ
III. Danh sách các đối tác chiến lược dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

 

      ……, ngày … tháng … năm ….
(tổ chức phát hành)
Người đại diện theo pháp luật
của doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

   Download:Mẫu báo cáo về chào bán cổ phần riêng lẻ tại đây