Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chưa niêm yết

1.      MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CHƯA NIÊM YẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số HĐCN:…………..
HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT

Căn cứ:
– Bộ Luật dân sự nước CHXHCN Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005;
– Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006,
Hôm nay, ngày ………. tháng ……… năm ………… Chúng tôi gồm:
BÊN A(Bên chuyển nhượng): ………………………………………………………………………………………..
CMTND số:……………..……………….Cấp ngày:..…../..…../..…….Tại: …………………………….
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại:…………………………….……………………………………..Mobile:………………………
x
BÊN B (Bên nhận chuyển nhượng): ………………………………………………………………………………
CMTND số:……………..……………….Cấp ngày:..…../..…../..…….Tại: …………………………….
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại:…………………………….……………………………………..Mobile……………………….
Căn cứ trên nhu cầu, khả năng và kết quả thỏa thuận hai bên cùng ký kết hợp đồng chuyển nhượng với các điều khoản sau:


Điều 1: Mục đích hợp đồng:
1.1 Trong hợp đồng này Bên A đồng ý chuyển nhượng cho Bên B một số lượng cổ phần được nêu cụ thể tại điều 2 trong hợp đồng này.
1.2 Hợp đồng  này quy định chung về các điều khoản và nguyên tắc ứng xử của hai bên khi tiến hành hoạt động nêu trên.

Điều 2: Nội dung chuyển nhượng
1. Tổ chức phát hành:……………………………………………………………………………………………………….
2. Loại cổ phần: ………………………………………………………………………………………………………………
3. Mệnh giá (trên một cổ phần):…………………………………………………………………………………………
4. Số cổ phần chuyển nhượng:…………………………………………………………………………………………..
Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………………………
5.Tổng giá trị(tính theo mệnh giá):……………………………………………………………………………………..
Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………………………
6. Giá chuyển nhượng(tính trên một cổ phần):……………………………………………………………………. ubuntu recover deleted files rm
Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………………………
7. Tổng giá trị giao dịch:…………………………………………………………………………………………………..
Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………………………
8. Phương thức thanh toán:………………………………………………………………………………………………
9. Giá trị sổ sách của công ty ngày……../……/……….là :…………………………………………………….

Điều 3: Cam kết của hai bên:

3.1 Hai bên cam kết, các thông tin kê khai ở trên là hoàn toàn chính xác
3.2 Bên A cam kết rằng số cổ phần chuyển nhượng cho Bên B nêu trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A, không bị tranh chấp. Nếu có tranh chấp phát sinh thì Bên A chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
3.3 Bên B có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ số tiền theo giá chuyển nhượng nêu trên cho Bên A và cam kết số tiền trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên B, không bị người khác tranh chấp. Nếu có tranh chấp phát sinh thì Bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
3.4 Bên B được sẽ được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp phát sinh từ số cổ phần chuyển nhượng này kể từ ngày được Công ty Cổ phần chứng khoán Sao Việt xác nhận giao dịch này.

Điều 4: Điều khoản chung:

4.1 Việc chuyển nhượng theo hợp đồng này chỉ có giá trị khi được Công ty Cổ phần Sao Việt xác nhận đã hoàn tất mọi thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần. how to recover files android
4.2 Hai bên phải thực hiện đúng những nội dung đã thỏa thuận và cam kết như trên, nếu bên nào vi phạm thì bên đó phải bồi thường cho bên còn lại theo quy định của pháp luật.

                               Hà Nội, ngày……tháng.….năm 2009

  BÊN CHUYỂN NHƯỢNG                                                            BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
(hoặc Người được ủy quyền)                                                          (hoặc Người được ủy quyền)
 

   Download: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chưa niêm yết