Mẫu đơn mua cổ phần đối với cá nhân

2. Nội dung đăng ký mua cổ phần:  
– Số lượng cổ phần đăng ký mua, loại cổ phần, giá trị, tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ
– Thời gian nộp tiền:

1.    MẪU ĐƠN MUA CỔ PHẦN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư về việc cấp Giấy phép thành lập và
hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày … tháng … năm
ĐƠN MUA CỔ PHẦN
Kính gửi: Ban trù bị thành lập Ngân hàng ……

1. Cá nhân đề nghị mua cổ phần:   
– Họ và tên: (tên đầy đủ và chính thức, ghi bằng chữ in hoa)
– Ngày tháng năm sinh
– Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác, ngày cấp, nơi cấp
– Nơi công tác và chức vụ hiện tại:
– Số điện thoại:
– Quốc tịch:
– Nơi ở hiện nay:
– Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú:
2. Nội dung đăng ký mua cổ phần:  
– Số lượng cổ phần đăng ký mua, loại cổ phần, giá trị, tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ
– Thời gian nộp tiền:
3. Tình hình góp vốn, mua cổ phần tại các tổ chức khác:  
– Tên tổ chức tín dụng, doanh nghiệp mà cá nhân đang có vốn góp;
– Số vốn đã góp và tỷ lệ so với tổng vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đó.
4. Cam kết:
Sau khi nghiên cứu Điều lệ ngân hàng và các quy định của pháp luật có liên quan, tôi đề nghị cam kết:
a) Mua đủ số cổ phần và góp đúng thời hạn đã đăng ký;
b) Thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Thông tư số … ngày … về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần;
c) Không sử dụng vốn ủy thác, vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp thành lập ngân hàng;
d) Tuân thủ các quy định tại Điều lệ ngân hàng, các quy định nội bộ của ngân hàng và các quy định của pháp luật có liên quan;
đ) Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những hồ sơ gửi kèm (nếu có).
Người mua cổ phần
(Ký và ghi rõ họ tên)

  Download: Mẫu đơn mua cổ phần đối với cá nhân