Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Bên mua cổ phần cam kết: Chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần; đủ điều kiện mua cổ phần có giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định của Pháp luật và của VIB; chấp nhận thực trạng tài chính và Điều lệ của VIB.

1.    MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
(của Ngân hàng Quốc Tế – VIB)
Hôm nay, ngày ……/……/200…,  tại…………, hai Bên có tên dưới đây

° Bên bán cổ phần (Cổ đông VIB):   

Mã số thuế:
Địa chỉ hộ khẩu:
Địa chỉ liên lạc:
Số điện thoại:………………………………………………..Di động:
CMND/HC (nếu là cá nhân) số:…………………….. do CA………………cấp ngày
ĐKKD (nếu là pháp nhân) số:………………………..do…………………… cấp ngày
Người đại diện (pháp nhân):…………………………. chức vụ:
Theo giấy ủy quyền (nếu đại diện theo ủy quyền) số:……………….. ngày……./……./……………   của……

° Bên mua cổ phần:   

Quốc tịch:
Địa chỉ hộ khẩu:
Địa chỉ liên lạc:
Số điện thoại:…………………………………………………..Di động:
CMND/HC (nếu là cá nhân) số:……………………….. do CA……………….cấp ngày
ĐKKD (nếu là pháp nhân) số:…………………………. do……………………… cấp ngày
Người đại diện (pháp nhân):……………………………. chức vụ    :
Theo giấy ủy quyền (nếu đại diện theo ủy quyền) số:……………….. ngày……./……./……………   của……
Đã tự nguyện thỏa thuận việc mua bán cổ phần của Ngân hàng TMCP
Quốc Tế Việt Nam (VIB) với nội dung như sau:
1. Thỏa thuận mua bán………………..cổ phần, với tổng mệnh giá    đồng, gồm:
……. tờ Cổ phiếu, mệnh giá…………số serie
……. tờ Cổ phiếu, mệnh giá…………số serie
……..tờ Cổ phiếu, mệnh giá…………số serie
2.     Giá chuyển nhượng: ……………………đồng/cổ phần (Bằng chữ:…………………………………….
)
3. Bên bán cổ phần cam kết: Chịu trách nhiệm về quyền sở hữu và quyền bán cổ phần; số cổ phần trên hiện không cầm cố hay bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ nào với bên thứ ba và được phép chuyển nhượng; nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu bên bán cổ phần là cá nhân) và các loại thuế khác đối với giao dịch chuyển nhượng chứng khoán này theo quy định của pháp luật.
4. Bên mua cổ phần cam kết: Chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần; đủ điều kiện mua cổ phần có giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định của Pháp luật và của VIB; chấp nhận thực trạng tài chính và Điều lệ của VIB.
5. Bên mua và bên bán cổ phần cam kết: Chịu trách nhiệm về tính trung thực của những thông tin đã khai trong Hợp đồng này.
6. Giá chuyển nhượng, việc thanh toán (giao nhận tiền) do hai bên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm (không liên quan đến VIB).
7. Kể từ ngày việc mua bán cổ phần đã được ghi vào Sổ đăng ký Cổ đông của VIB, Bên mua trở thành cổ đông của VIB và được nhận toàn bộ cổ tức, quyền mua thêm cổ phần mới phát hành và được hưởng mọi quyền lợi khác phát sinh từ số cổ phần nói trên. Riêng trường hợp VIB đã kết thúc lập Danh sách Cổ đông được nhận cổ tức, thì cổ tức sẽ được VIB trả cho Bên bán và việc Bên bán trả lại cổ tức cho Bên mua do hai bên tự thỏa thuận.
8. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hai bên đã hiểu thống nhất, nhất trí với toàn bộ nội dung của Hợp đồng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

                      BÊN BÁN                                                                         BÊN MUA

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))                      (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))Phần dành cho Ngân hàng:
1. Thuế thu nhập khấu trừ tại VIB = Số cổ phần chuyển nhượng x Giá chuyển nhượng x 0,1% = ……………………………………………đồng.NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ                                     XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
V/v cổ phần đã được chuyển nhượng

                                                                            Hà Nội, ngày…..……tháng….……năm 200….

    Download: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại đây