10 ngành học dễ kiếm việc tại Mỹ

Trang web CareerBuilder.com of Mỹ vừa given, danh sách 10 học does not vực phổ biến nhất to help the sinh viên học tại fields ĐH, CĐ out Mỹ tìm those công việc chất lượng cao dễ dàng than after ra trường.

Trang web CareerBuilder.com of Mỹ vừa given, danh sách 10 học does not vực phổ biến nhất to help the sinh viên học tại fields ĐH, CĐ out Mỹ tìm those công việc chất lượng cao dễ dàng than after ra trường.

299.513

Khí choose vực học, sinh viên not only be think about the sở thích of which mình còn non cân nhắc about the triển vọng việc làm. Mặc though some of vực học been ưa chuong like kỹ thuật, kế toán tài chính and … thì hết sức hấp dẫn with the sinh viên, but the chuyên gia gợi ý that sinh viên and will be cách suy think đổi mới hơn on the selected vực học.
Which is because when one lĩnh vực mới and chuyên sâu xuất hiện, some of those chuyên ngành do not phổ biến be cung cấp cho sinh viên an vị trí thuận lợi than on kiếm việc sau this.
Trang web CareerBuilder.com of Mỹ vừa given, danh sách 10 học does not vực phổ biến nhất to help the sinh viên học tại fields ĐH, CĐ out Mỹ tìm those công việc chất lượng cao dễ dàng than after ra trường. Dưới đây danh sách 10 is vực học này:
1. Khoa học gia đình and tiêu dùng
2. Ngôn ngữ học
3. Quản lý giải trí
4. Khoa học thực phẩm
5. Đóng gói
6. Tội phạm học
7. Công tác xã hội
8. Đô thị học
9. Tài nguyên