VCCI – QLHS

299
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng

VCCI - QLHS

VCCI - QLHS

VCCI - QLHS

 

VCCI - QLHS

VCCI - QLHS

Đào tạo kỹ năng giao tiếp ứng xử