Kỹ năng nghề nghiệp

509
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng
Đào tạo kỹ năng giao tiếp ứng xử