Đào tạo inhouse cho doanh nghiệp

484
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng

Đào tạo INHOUSE cho doanh nghiệp

1. Các chương trình cho sale

2. Chăm sóc khách hàng

3.  Quản lý lãnh đạo

4. TeamWork

5. TeamBuilding

6. Các chương trình kỹ năng mềm

Đặc biệt thiết kế các gói chương trình theo yêu cầu của doanh nghiệp