Soạn Thảo Văn Bản

Mẫu hợp đồng mua bán thủy nội địa

26-05-11

ĐIỀU 4. QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 1. Quyền sở hữu đối với phương tiện nêu tại Điều 1 được chuyển cho Bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong thủ tục đăng ký quyền sở hữu; 359

Mẫu hợp đồng mua bán xe

26-05-11

ĐIỀU 6. Phương thức giải quyết tranh chấp Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; 358

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

26-05-11

Điều 6. Bảo hành và hướng dẫn sử dụng hàng hóa 1– Bên bán có trách nhiệm bảo hành chất lượng và giá trị sử dụng loại hàng... cho bên mua trong thời gian là... tháng. 357

Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán

26-05-11

MẪU HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG MUA BÁN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG MUA BÁN Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện).................................. thành phố. (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện)), chúng tôi gồm có: *...

Mẫu hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán

26-05-11

Điều 3. Phương thức giải quyết tranh chấp Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, 355

Mẫu hợp đồng mua bán

26-05-11

Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực 354

Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

26-05-11

1.    MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 353

Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở (một phần ngôi nhà)

26-05-11

1.    MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở (MỘT PHẦN NGÔI NHÀ)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 352

Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở

26-05-11

Điều 1: Bên A chuyển nhượng cho Bên B hợp đồng mua bán nhà ở với các nội dung như sau: 1. Tên, số hợp đồng, ngày ký (hoặc văn bản chuyển nhượng hợp đồng ký ngày nếu chuyển nhượng từ lần thứ hai trở 351

Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở

26-05-11

Điều 3. Thời hạn giao nhận nhà ở 1. Bên bán có trách nhiệm bàn giao nhà ở kèm theo các trang thiết bị gắn với nhà ở đó và giấy tờ pháp lý về nhà ở nêu tại Điều 1 của hợp đồng này cho Bên mua trong thời hạn là. 350

Mẫu hợp đồng ủy quyền bán hoặc cho thuê nhà ở thương mại qua sàn bất động sản

24-05-11

Mẫu hợp đồng ủy quyền bán hoặc cho thuê nhà ở thương mại qua sàn bất động sản  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 349

Mẫu hợp đồng đang thực hiện của nhà thầu

20-05-11

HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN CỦA NHÀ THẦU Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của chủ đầu tư về hợp đồng đang thực hiện theo các nội dung liên quan trong bảng trên…) 346