Soạn Thảo Văn Bản

Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản

02-06-11

ĐIỀU 2 PHƯƠNG THỨC TRAO ĐỔI TÀI SẢN Tài sản được trao đổi theo phương thức do các bên thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận thì tài sản được trao đổi một lần và trực tiếp cho bên kia. 373

Mẫu hợp đồng cho tài sản gắn liền với đất

02-06-11

Điều 2. Việc giao và đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đăng ký quyền sử dụng đất 1. Bên A có nghĩa vụ giao tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm ……….. Why do files get...

Mẫu hợp đồng tặng cho nhà

02-06-11

Điều 2: Cam kết của bên A - Căn nhà tặng cho nêu trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A và không thuộc diện bị xử lý theo các chính sách cải tạo, không bị tranh chấp về quyền sở hữu. 371

Mẫu dợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

02-06-11

Điều 2.  Việc giao và đăng ký quyền sử dụng đất 1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm. 2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 370

Mẫu hợp đồng tặng cho

02-06-11

Quyền sở hữu đối với tài sản tặng cho được chuyển cho Bên B kể từ thời điểm Bên B nhận tài sản (nếu không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác); 367

MẪu hợp đồng mua bán bất động sản

02-06-11

3.7. Điều 7: Điều khoản chung •Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết, 366

Mẫu hợp đồng đổi nhà ở

02-06-11

Điều 3. Nghĩa vụ tài chính liên quan đến đổi nhà ở 1. Các bên thực hiện nộp các nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc đổi nhà ở theo quy định của pháp luật. 365

Mẫu hợp đồng tặng cho căn hộ nhà ở chung cư

30-05-11

Điều 2. Việc giao và đăng ký quyền sở hữu căn hộ 1. Bên A có nghĩa vụ giao căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm 364

Mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở

30-05-11

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các Bên 1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A: a) Yêu cầu Bên B nhận bàn giao nhà ở theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại hợp đồng này; 363

Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư

30-05-11

1.    MẫU HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13-06-2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường) 362

Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư thương mại

30-05-11

1.      Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư thương mại (Ban hành kèm Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01-9-2010 của Bộ Xây dựng) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .............., ngày........ tháng........năm.......... HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ THƯƠNG MẠI Số: ......../HĐ   Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật số 34/2009/QH12 ngày 18 tháng 6...

Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở

26-05-11

III. Quyền và nghĩa vụ của Bên bán 1. Quyền của Bên bán: a) Yêu cầu Bên mua trả đủ tiền mua nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng; b) Yêu cầu Bên mua nhận nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng; 360