Mẫu hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán

2021
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng

Điều 3. Phương thức giải quyết tranh chấp
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được,

1.    MẪU HỢP ĐỒNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………. thành phố.
(Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:
* hoặc: Tại Phòng công chứng số:….. tỉnh (thành phố).
(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và phòng công chứng)
Bên bán (sau đây gọi là Bên A):
Ông (Bà):
Sinh ngày:
Chứng minh nhân dân số:…………………cấp ngày…………………………tại
Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:
Ông:
Sinh ngày:
Chứng minh nhân dân số:…………………cấp ngày…………………………tại
Hộ khẩu thường trú:
Cùng vợ là bà:
Sinh ngày:
Chứng minh nhân dân số:…………………cấp ngày…………………………tại
Hộ khẩu thường trú:
(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).
2. Chủ thể là hộ gia đình:
Họ và tên chủ hộ:
Sinh ngày:
Chứng minh nhân dân số:…………………cấp ngày…………………………tại
Hộ khẩu thường trú:
Các thành viên của hộ gia đình:
– Họ và tên:
Sinh ngày:
Chứng minh nhân dân số:…………………cấp ngày…………………………tại
Hộ khẩu thường trú:
– …
* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:
Họ và tên người đại diện:
Sinh ngày:
Chứng minh nhân dân số:…………………cấp ngày…………………………tại
Hộ khẩu thường trú:
Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số:……….ngày………..do     lập.
3. Chủ thể là tổ chức:
Tên tổ chức:
Trụ sở:
Quyết định thành lập số:………………………ngày……tháng…….năm……..do     cấp.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…….ngày……tháng……năm……..do     cấp.
Số Fax:…………………………………………………….Số điện thoại:
Họ và tên người đại diện:
Chức vụ:
Sinh ngày:
Chứng minh nhân dân số:…………………cấp ngày…………………………tại
Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số:……… ngày…….. do     lập.

Bên mua (sau đây gọi là Bên B):
(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)
Nguyên trước đây hai bên A và B có ký kết Hợp đồng mua bán được………… chứng nhận (chứng thực) ngày……, số……, quyển số…… theo đó, bên A bán cho bên B tài sản là……….
Nay hai bên thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng nêu trên với các nội dung cụ thể như sau:
Điều 1. Nội dung sửa đổi, bổ sung
Ghi cụ thể nội dung thỏa thuận và các Điều, khoản cần sửa đổi, bổ sung.
Điều 2. Việc nộp lệ phí chứng thực
Lệ phí liên quan đến việc lập Hợp đồng này do Bên….. chịu trách nhiệm nộp.
Điều 3. Phương thức giải quyết tranh chấp
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Cam đoan của các bên
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
3. Các cam đoan khác.
Điều 5. Điều khoản cuối cùng
1. Hợp đồng này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng mua bán số….ngày
2. Các điều khoản khác của Hợp đồng mua bán số………. ngày………. không bị sửa đổi, bổ sung vẫn còn nguyên giá trị.
3. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.
4. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.
Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:
Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ:

BÊN A                                                               BÊN B
(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                         (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Download: Mẫu hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng mua bán tại đây