Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng” cho Tập đoàn TNG

1656
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng
Sau ba chương trình đào tạo đầu tiên thành công tốt đẹp, ngày 22 tháng 08 năm 2016 tại Hà Nội, Tập Đoàn TNG tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng” lần thứ tư cho toàn bộ đội ngũ quản lý và nhân viên kinh doanh của Tập Đoàn
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :